آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«ض»

ضعف مفرط: ضعف شديد: ناتوانى و سستى شديد
ضِماد: دارو زخم; مرهم زخم
ضِمان: به عهده گرفتن; متعهد شدن; عهده دار گشتن


پاسخ دهید

دیدگاه شما