بررسي جمع بين دو نماز از ديدگاه شيعه و اهل سنت

مقدمه: يكي از مسايل اختلافي ميان شيعه و اهل سنت، جمع و جدا خواندن نمازهايي است كه وقت مشترك دارند؛‌ همانند نمازهاي ظهر و عصر، مغرب و عشاء. نوشتار حاضر اين موضوع را از ديدگاه فريقين بررسي مي‌نمايد؛ از اين رو، مطالب آن در قالب دو بخش، ارائه خواهد شد. بررسي ديدگاه شيعه و اهل …