آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«ط» طبخ: پختن طفل مُميز: بچه اى كه خوب و بد را از يكديگر تشخيص مى دهد. طلاق: گسستن پيمان زناشويى; رهايى طلاق بائن: طلاقى است كه بعد از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد مگر اين كه وى را مجدداً عقد نمايد. طلاق خُلع: طلاقى است كه زن علاقه و تمايلى به شوهرش ندارد، …