آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

ثلثان: دو سوم; اگر دو سوم آب انگور بجوشد و تبخير شود، آب انگور موجود پاك مى شود.
ثمن: بها; قيمت; ارزش.


پاسخ دهید

دیدگاه شما