آشنایی با اصطلاحات ومعانی فقهی

«د» دائمه: زنى كه با عقد دائم به همسرى مردى درآمده باشد. دايه: زنى كه فرزند ديگرى را شير دهد. دُبُر: پشت; مقعد. دعوى: دادخواهى دُمل: زخم دينار: هر دنيار يك مثقال شرعى است كه هر مثقال، ۱۸ نخود است. چهار مثقال شرعى سه مثقال معمولى است. ديه: مالى كه در مقابل خون مسلمان يا نقص بدنى …